Project Paradox

Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 De Algemene Voorwaarden van Project Paradox zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Project Paradox en haar opdrachtgevers. Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend in individuele gevallen worden afgeweken bij overeenstemming tussen Project Paradox en de desbetreffende opdrachtgever. Daarbij is een schriftelijke bevestiging door Project Paradox overigens altijd noodzakelijk.

1.2 Project Paradox is ingeschreven als éénmanszaak met ondernemingsnummer BE 0835 468 720.

2 Betrekkingen

2.1 Alle door Project Paradox genoemde bedragen (in aanbiedingen, offertes, opdracht bevestigingen e.d.) zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2.2 Alle door Project Paradox verstrekte offertes zijn voor de opdrachtgever geheel vrijblijvend. Offertes, inclusief de daarbij vermelde tarieven, zijn slechts geldig voor de termijn zoals vermeld in de offerte. Bij ontbreken van vermelding van een termijn in de offerte geldt een standaard termijn van niet meer dan 30 dagen.

2.3 Als de offerte van Project Paradox niet naar wens van de opdrachtgever is dan zal de opdrachtgever om aanpassing van de offerte kunnen verzoeken.

2.4 Op basis van een goedgekeurde offerte zal de opdrachtgever bij Project Paradox een opdracht kunnen plaatsen, mondeling of schriftelijk.

2.5 Een opdracht (ook: een wijziging daarvan) is voor Project Paradox pas bindend zodra deze door Project Paradox schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd. Vanaf dit moment is de formele relatie tussen Project Paradox en de opdrachtgever een feit. Van deze regel kan worden afgeweken voor eenvoudige opdrachten (enkele uren werk).

3 Betalingen

3.1 Betaling van de opdrachtgever aan Project Paradox dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Op de rekening die Project Paradox bij de levering verstrekt, zullen de noodzakelijke details vermeld staan (omschrijving prestatie, bedrag, bankrekeningnummer e.d.).

3.2 Bij gebreke aan betaling binnen de vervaltermijn is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlrente verschuldigd op het factuurbedrag gelijk aan 10 % op jaarbasis, zonder dat deze interestvoet lager kan zijn als deze voorzien in de Wet ter bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties, bovenop een conventionele schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag.

3.3 In het geval van onderhoudscontracten zal betaling van het relevante bedrag door de opdrachtgever aan Project Paradox maandelijks bij vooruitbetaling plaatsvinden. Onder vooruitbetaling wordt begrepen dat de betalingstermijn voor een maand steeds eindigt nadat 14 dagen sinds het begin van de maand zijn verstreken. Daarna is de opdrachtgever zonder nadere kennisgeving in verzuim en kan verdere dienstverlening door Project Paradox worden geweigerd totdat de achterstallige termijn(en) is (zijn) voldaan.

3.4 In het geval van een uurtarief. Wekelijks of maandelijks ontvangt de opdrachtgever een rekening op basis van de gewerkte uren.

3.5 In het geval van achterstallige betalingen zullen de kosten die voortvloeien uit rente en incasso maatregelen door Project Paradox volledig worden doorberekend aan de opdrachtgever waarvoor deze maatregelen getroffen worden.

4 Gebreken en klachten

4.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dient de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te melden aan Project Paradox.

4.2 Indien een klacht gegrond is, zal Project Paradox de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te maken.

5 Aansprakelijkheid

5.1 Project Paradox is niet aansprakelijk voor schade die aan- of door de geleverde zaken wordt veroorzaakt, indien een en ander het gevolg is van een onjuiste en/of ondeugdelijke koeling, opslag, uitstalling (etc.) van deze zaken.

5.2 De opdrachtgever is verplicht Project Paradox te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en belangen, welke mochten zijn ontstaan als direct gevolg of indirect gevolg van vorderingen door derden op Project Paradox terzake van voorvallen, daden of nalatigheden waarvoor Project Paradox niet aansprakelijk is.

6 Intellectueel eigendom

6.1 Door Project Paradox vervaardigde software, documentatie en andere producten blijven het intellectueel eigendom van Project Paradox.

6.2 Project Paradox behoudt zich het recht voor om auteursrechten (copyrights) te laten gelden op haar intellectueel eigendom. Dit houdt bij voorbaat in dat de opdrachtgever de door Project Paradox vervaardigde producten niet zal kunnen reproduceren, verspreiden of (laten) gebruiken op een andere manier dan door Project Paradox wordt voorgeschreven.

6.3 Project Paradox zal een uiterst soepele houding aannemen ten aanzien van alle zaken die haar intellectueel eigendom aangaan. De wijze waarop aan deze soepele houding gestalte wordt gegeven kan van geval tot geval verschillen, maar kan in ieder geval schriftelijk worden overeengekomen.

7 Informatie, geheimhouding, concurrentiebeding

7.1 De opdrachtgever levert aan Project Paradox steeds alle informatie die nodig is voor het uitvoeren van de verstrekte opdracht en stelt aldus Project Paradox maximaal in staat om de overeengekomen prestatie te leveren. Indien niet anders is overeengekomen. Deze aanlevering dient plaats te vinden binnen twintig werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst.

7.2 Project Paradox is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het te laat aanleveren van de benodigde informatie door de opdrachtgever. Indien een einddatum voor de opdracht is overeengekomen behoudt Project Paradox zich het recht voor om bij te late aanlevering de doorlooptijd van het project te verlengen.

7.3 Project Paradox verplicht zich tot geheimhouding van alle feiten die betrekking hebben op de zakelijke betrekkingen tussen de opdrachtgever en Project Paradox, en tevens van alle feiten die betrekking hebben op de persoon en de bedrijfsvoering van de opdrachtgever voor zover Project Paradox daar kennis van draagt. De opdrachtgever verplicht zich tot een vergelijkbare, wederkerige geheimhoudingsplicht ten aanzien van Project Paradox. De geheimhoudingsplicht vervalt automatisch voor zover ze betrekking heeft op feiten die op een andere manier openbaar zijn geworden.

7.4 Het is de opdrachtgever verboden op welke manier dan ook de zakelijke belangen van Project Paradox te schaden, in het bijzonder door vergelijkbare, concurrerende producten en/of diensten aan te bieden op het werkterrein van Project Paradox. Dit verbod blijft geldig tot een jaar na het beëindigen van de betrekkingen tussen de desbetreffende opdrachtgever en Project Paradox. Bij inroepen van dit concurrentiebeding zal aan een rechtbank verzoeken om een schadevergoeding te bepalen, proportioneel aan de toegebrachte schade.

7.5 Project Paradox kan veranderingen aanbrengen in de personele bezetting die met de uitvoering van de opdracht is belast, als dit naar het oordeel van Project Paradox gewenst of noodzakelijk is. Project Paradox zal zich inspannen dat de kwaliteit en de continuïteit van de opdracht steeds in de meest gunstige zin voor de opdrachtgever wordt beïnvloed.

8 Retentierecht en voorbehoud van eigendom en rechten

8.1 Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Project Paradox, totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 3.5 (rente en incassokosten), volledig aan Project Paradox zijn betaald.

8.2 Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

9 Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Project Paradox geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Project Paradox niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder mede begrepen: mobilisatie, oorlog en oorlogsgevaar, contingentering of andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, brand.
Het niet tijdig of behoorlijk voldoen door derden, van wie Project Paradox voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens Project Paradox om welke reden dan ook, waardoor Project Paradox de opdracht niet of niet tijdig kan verrichten.
In dit geval heeft Project Paradox het recht de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of ten dele te ontbinden, althans voor zover de zwaarte van de tekortkoming dit rechtvaardigt, zulks door een eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder gerechtelijke tussenkomst, en zonder dat Project Paradox terzake van de door de opdrachtgever door annulering geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.

9.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Project Paradox opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Project Paradox niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9.3 Project Paradox zal de opdrachtgever direct op de hoogte brengen van een situatie van overmacht, zoals vermeld in dit artikel. Het hier bepaalde is eveneens van toepassing op de opdrachtgever wanneer op hem een dergelijke situatie van toepassing is

10 Acquisitie

10.1 Na sluiting van een overeenkomst tussen Project Paradox en de opdrachtgever, is Project Paradox gerechtigd om de firma naam van de opdrachtgever op haar opdrachtgevers lijst te plaatsen. Project Paradoxis bovendien gerechtigd om, behoudens het gestelde in artikel 7.3, een beknopte beschrijving te maken van het uitgevoerde project en mag deze beschrijving gebruiken bij de acquisitie van nieuwe opdrachtgevers.

11 Toepasselijk recht

11.1 Op alle offertes, aanbiedingen, afgesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Belgisch recht van toepassing.